اطلاعات اوليه تامين كنندگان
*تلفن و نمابر (با ذكر پيش شماره): :نام شركت - كارگاه *
آدرس سايت اينترنتي
:كد اقتصادي پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸ تاريخ تكميل فرم درخواست:
*وضعيت حقوقي:
*نحوه تامين:
*نشاني شركت / كارگاه:
*اهم زمينه هاي فعاليت شركت(بترتيب اولويت)باذكرمدت فعاليت درهرزمينه:
*اهم سوابق كاري باذكرنام شركتهاي طرف قرارداد(بترتيب اولويت) در سه سال گذشته:
اطلاعات تماس
*شماره تماس: *سمت: *نام و نام خانوادگی:
ضميمه عکس، فيلم يا مدارک و مستندات ديگر در صورت وجود درمورد محصولات وكارهاي خود ( فايل ارسالي در قالب يك فايل zip و با نام شركت مانند company.zip)