چشم انداز شرکت ایران ترانسفو

 

رسیدن به جایگاه 10 شرکت برتر دنیا در صنعت ترانسفورماتور