مدیریت تحقیق و توسعه: مهندس اکبر باقری

تلفن: +98 241 729 0 781
فكس: +98 241 729 0 574
وبسايت: http://research.iran-transfo.com
ايميل: a.bagheri@iran-transfo.com