((کلیه ی آگهی های استخدام شرکت ایران ترانسفو از طریق این سایت معتبر بوده و سایر آگهی ها با این عنوان فاقد اعتبار است. ))

پرسشنامه متقاضي كار

تاريخ
1396/10/29
شماره
اتوماتیک

مشخصات فردي

1. نام و نام خانوادگي:

2. نام پدر:

3. شماره شناسنامه:

4. محل تولد:

5. تاريخ تولد:

6. جنسيت: مرد زن

7. وضعيت تاهل: مجرد : متاهل :

تعداد فرزندان:
افراد تحت تكفل‌:
شغل همسر:

8. وضعيت نظام وظيفه:

انجام داده
از تاريخ تا

معافيت
علت معافيت:

9. مذهب:

10. تابعيت:

11. پست الكترونيكي:

12. نشاني محل سكونت:

شماره تلفن:

13. وضعيت مسكن:

استيجاري:
شخصي:

ساير:

14. مدارك تحصيلي (به ترتيب از آخرين مدرك )

رديف

مدرك تحصيلي

رشته و گرايش تحصيلي

نام مؤسسه يا دانشگاه

تاريخ

معدل كل دوره

شهر- كشور محل تحصيل

از

تا

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

15. دوره هاي آموزشي/ كارآموزي گذرانده شده

رديف

نام دوره

نام مؤسسه آموزش دهنده

مدت دوره (ساعت)

تاريخ

امتياز كسب شده

توضيحات

(در صورت اخذ گواهينامه از موسسه آموزش دهنده ذكر شود)

از

تا

1

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

16. سوابق كاري

رديف

نام شركت يا مؤسسه

عنوان شغلي

ميزان حقوق ومزايا

تاريخ

شماره تماس

علت ترك كار

از

تا

1

  

  

  

  

  

  

  

2

  

  

  

  

  

  

  

3

  

  

  

  

  

  

  

17.ميزان آشنائي با زبانهاي خارجي

اگر مدركي مبني بر طي دوره يا قبولي در آزموني خاص داريد ، در بخش توضيحات درج نمائيد.ضمنا" سطح زبان انگليسي شما مطابق جدول تكميل شده ذيل، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

رديف

نام زبان

درك مطلب

مكالمه

ترجمه

نوشتن

توضيحات

عالي

خوب

متوسط

عالي

خوب

متوسط

عالي

خوب

متوسط

عالي

خوب

متوسط

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.مهارتهاي نرم افزاري (تخصصي و عمومي)

مهارتهاي عنوان شده در جدول ذيل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .

نرم افزار

سطح

Excel

Word

Access

Power point

تخصصي

تخصصي

توضيحات

مسلط

 

 

 

 

 

 

 

توانا در كاربري

 

 

 

 

 

 

 

آشنا

 

 

 

 

 

 

 

19.مشخصات دونفر از غير بستگان

رديف

نام و نام خانوادگي

شغل

نسبت

شماره تماس

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

20. آيا تمايل به كار نوبتي (شيفتي) هستيد؟

 

21. آيا به بيماري خاصي مبتلا هستيد؟ نوع بيماري؟ از چه تاريخي؟

22. از چه تاريخي تمايل به همكاري داريد؟

23. ميزان حقوق خالص مورد تقاضا: ؟(ريال)

24. از آشنايان يا اقوام شما كسي در اين كارخانه مشغول بكار هستند (با ذكر نام)؟

25. پدر شما بازنشسته گروه صنعتي ايران ترانسفو مي‌باشد؟  نام شركت:شماره پرسنلي:

سال بازنشستگي:

26. با توجه به تحصيلات و تجربيات شخصي به چه شغلي علاقه داشته و مايل به همكاري هستيد؟

27. ساير توضيحات در صورت نياز: