مقالات

مقالات
1394/05/14

 

واحد تحقيق و توسعه نتايج پژوهش‌هاي متخصصين مجموعه ايران‌ترانسفو را در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر داخلي و بين‌المللي ارائه نموده است. انتشار دو كارنامه پژوهشي و ده‌ها مقاله علمي از جمله كارهاي واحد تحقيق و توسعه در اين خصوص مي‌باشد.

عنوان دانلود
     
- ترانسفورماتورهاي هرمتيک بدون بالشتک گازي (PDF 144 KB) Download
- چهار روز با دكتر دمينگ( PDF 40 KB ) Download
- محاسبه و بهينه سازي حرارتي بوبينها در ترانسفورماتورهاي قدرت با جريان روغن هدايت شده Download
- A new method for comparing the transfer function of transformers in order to detect the location and amount of winding faults Download
- The effect of axial displacement of transformer windings on impulse and transferred voltage distribution Download
- Calculation of temprature rises in disc type windings with directed oil flow Download
- مدلسازي حالت پايدار حرارتي در ترانسفورماتورهاي خشک رزيني Download
- مدلسازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت جهت تعیین حداکثر بارگیری از آنها Download
- An Investigation of Parameters Affecting the Temperature Rise in Windings with Zigzag Cooling Flow Path Download
- بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع به روش توليد مخازن OVAL Download
- طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جريان بالا Download
- مدلسازي هسته ترانسفورماتور قدرت جهت بررسي حالات گذراي کند و مطالعات حفاظتي Download
- بررسي مواد آمورف مورد استفاده در هستة ترانسفورماتورهاي توزيع Download
- بررسي و شبيه سازي توزيع ولتاژاوليه و حالت گذراي سريع سيم پيچ فشارقوي ترانسفورماتور خشک رزيني توزيع و مقايسه آن باترانسفورماتور روغني توزيع Download
- شبيه سازي و مقايسه توزيع اوليه ولتاژضربه بين سيم پيچي بشقابي ساده - سيم پيچي بشقابي تمام شيلد و سيم پيچي درهم درترانسفورماتورهاي قدرت Download
- محاسبه ضرايب اطمينان مولفه مماسي ميدان الکتريکي درساختار عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت Download
- مدل حرارتي بهبود يافته براي ترانسفورماتورهاي قدرت جهت تعيين حداکثر قابليت بارگيري آن لاين Download
- محاسبه پارامترهاي مدل مشروح RLCM ترانسفورماتور خشک رزيني جهت تحليل فرکانس هاي بالا با به کارگيري روش تحليلي Download
- اثر حافظه ای پالسهای متوالی تخلیه جزئی و کاربرد آن در تعیین نوع عیب عایقی تجهیزات فشار قوی Download
- تحليل توزيع موج ضربه و محاسبه ميدان الكتريكي در ترانسفورماتور خشك رزيني به روش اجزا محدود Download
- بررسي فرمتهاي مختلف ذخيره سازي اطلاعات تخليه جزئي در دستگاههاي معمول اندازه گيري PD و نقش آن در تشخيص عايقي تجهيزات فشار قوي Download
- تعمير ترانسفورماتور MVA 220 شركت فولاد مباركه اصفهان Download
- مقایسه فنی و اقتصادی ترانسفورماتورهای نوع خشک رزینی و روغنی Download
- Partial Discharge Localization in Transformers Using Detailed Modeling of Winding and Calibration Pulses Download
- New Informative Features of Partial Discharges and limitations of conventional Download
- تعيين دقيق محل تخليه جزئي در بوبين ترانسفورماتورهای خشک با استفاده از Download
- Experimental Investigation of PD Diagnosis Based on Consecutive Pulses Data Download
- Turn- to –Turn Fault Localization of Power Transformers Using Neural Network Techniques Download
- New Attempts in Automated Partial Discharge Identification Using Pulse Sequence Analysis Download
- Investigation of Core Effect on Frequency response Analysis of Power Transformers Download
- An Algorithm for Partial Discharge Localization in Transformers Using Winding Design Data Download
- Frequency Response Analysis – Low Frequency Characteristics and Fault Diagnosis on Power Transformers Download
- PARTIAL DISCHARGE IDENTIFICATION USING PULSE SEQUENCE ANALYSIS AND NEURAL NETWORK Download
- The Variations of the Transformer High Frequency Transfer Function in Different Manufacturing Stages Download
- Investigations on Sensitivity of Frequency Response Analysis Technique to Measuring Setup Download
- روش نوين آناليز پاسخ فركانسي و كاربرد آن در تعيين وضعيت ترانسفورماتورهاي قدرت در ايران Download
- Investigations on the Transformer High Frequency Transfer Function to interpretation of FRA Measurements Download