استانداردهای داخلی شرکت

استانداردهای داخلی شرکت
1394/05/14

در موارديكه ايجاب نمايد، به منظور برطرف نمودن مشكلات فني شركت، استانداردهاي خاصي تحت عنوان استاندارد داخلي شركت توسط كميته هاي تخصصي تدوين و با همكاري تحقيق و توسعه منتشر ميگردد. استانداردهاي داخلي بنحوي مكمل استانداردهاي بين المللي مي‌باشند.

ITS-MC01-01

2012-02-08

Cast Resin System for Arresting of Active Parts of Power Transformers

ITS-MC01-02

2011-05-12

Polyvinyl Alcohol (PVAL) Liquid Adhesive for Papers, Pressboards and Laminated compressed wood

ITS-MC06-01

2013-02-18

Glass Fiber Banding Tapes for using in Oil Transformer Polyester resin basis - Pre-impregnated