موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران
شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا
  	شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان
  	شرکت عایقهای الکتریکی پارس
  	  	شرکت خدمات پس از فروش
  	شرکت حمل و نقل آشنا راه سما
  	شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو
  	شرکت ترانس پست پارس
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان
  	شرکت ترانسفور ماتور سازی کوشکن
    	شرکت پالایش روغنهای صنعتی زنگان
شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
 	شرکت ایران ترانسفو ری