آگهي مناقصه شماره 1-96/39 در خصوص امحاء پسماند ضايعات رنگ و آب آغشته به روغن

آگهي مناقصه شماره 1-96/39 در خصوص امحاء پسماند ضايعات رنگ و آب آغشته به روغن
1396/10/25

جهت دانلود مدارك بر روي لينك زير كليك نماييد

مدارك