Iran Transfo
ديدار مديريت محترم عامل با خانواده همكار مرحوم مصطفي مرادي

چهارشنبه دوم اسفند ماه ، مدیر عامل محترم به همراه هیئتی  به دیدار خانواده همکار مرحوم مصطفی مرادی شاغل در واحد آهنگری قدرت  رفته و ضمن عرض تسلیت ، از خانواده ایشان دلجویی نمودند. مدیر عامل محترم آمادگی خود را  در جهت  پشتیبانی و حمایت خود از این خانواده برای رفع برخی مسائل و مشکلات اعلام نمودند.