Iran Transfo
موفقیت در اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای ISO 9001: 2015 ، ISO 14001: 2015و OHSAS 18001 : 2007

 

با تشکر و قدردانی از حمایتها و مساعدتهای مدیر عامل محترم و همراهی و همکاری معاونین ، مدیران، روسا و کارکنان مجموعه ایران ترانسفو

 

 

موفقیت در اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای

 

ISO 9001: 2015 ،  ISO 14001: 2015و OHSAS 18001 : 2007

 

را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

 

  واحد معاونت برنامه ریزی