0 ایران ترانسفو ایران ترانسفو

آگهی مناقصه 1-084-00 در خصوص امحاء پسماند

جزییات بیشتر

مناقصه سیم رشته ای/ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

مناقصه غذای گرم / شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

آگهي مناقصه عمومي شماره 1-1400/107 در خصوص خريد رنگ هاي مربوط به سيستم هاي اسپري و فلوت با RALL 7032,7035

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-103-00 در خصوص خرید بستر کانال با درپوش

جزییات بیشتر

مناقصه مودم/ شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-106-1400 در خصوص انواع ورق استیل

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه پولك نگهدارنده

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه شماره 1-98-1400 در خصوص دستكش هاي صنعتي

جزییات بیشتر

آگهی مناقصه 1-99-1400 ميخ نواري مته ای

جزییات بیشتر