بازدید جناب آقای احمدی (بازرس ویژه شرکت) از غرفه ایران ترانسفو

بازدید جناب آقای احمدی (بازرس ویژه شرکت) از غرفه ایران ترانسفو
1395/12/08

 

جناب آقای احمدی بازرس ویژه شرکت، در تاریخ 95/12/08 از غرفه شرکت ایران ترانسفو در نمایشگاه محیط زیست بازدید کردند