دیدار به مناسبت تبریک سال نو با استاندار محترم و معاون ایشان

دیدار به مناسبت تبریک سال نو با استاندار محترم و معاون ایشان
1396/01/09

 

جناب آقای دکتر فتحی پور در مورخ 96/01/07 دیداری با جناب آقای مهندسی درویش امیری و معاون ایشان به مناسبت شروع سال نو داشتند.

گزارش تصویری این دیدار در ذیل آمده است