دیدار با مدیران ارشد بانک صادرات

دیدار با مدیران ارشد بانک صادرات
1396/02/10

 

ظهر روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه، مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور دیداری با مدیران ارشد  بانک صادرات استان داشتند. در این جلسه مدیریت محترم بانک صادرات جناب آقای خدادی ضمن آرزوی موفقیت برای گروه صنعتی ایران ترانسفو و مدیریت محترم عامل،  در جهت ارائه خدمات گسترده بانکی به گروه صنعتی ایران ترانسفو اعلام آمادگی نمودند. 

مدیریت محترم عامل در این دیدار ضمن اشاره به سیاست تمرکز فعالیتهای مالی گروه در استان، عنوان نمودند:گروه صنعتی ایران ترانسفو در آینده نزدیک گامهایی را در جهت توسعه تعاملات مثبت و سازنده دو سویه با بانک صادرات استان برخواهد داشت.