شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
1396/02/30

 

جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور، مدیرعامل ایران ترانسفو با حضور در صندوق رای، رای خود را به صندوق انداخت