بازدید بازرس و معاونت منابع انسانی از باغ بالا

بازدید بازرس و معاونت منابع انسانی از باغ بالا
1396/03/03

 

گزارش تصویری از بازدید بازرس و معاونت منابع انسانی