بازدید مدیریت محترم عامل از واحد امور مالی و دبیرخانه + گزارش تصویری

بازدید مدیریت محترم عامل از واحد امور مالی و دبیرخانه + گزارش تصویری
1396/03/24

 

 

مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور در مورخ 96/03/24 از واحد امور مالی و دبیرخانه شرکت بازدید نمودند.

 

گزارش تصویری بازدید از واحد دبیرخانه

 

گزارش تصویری بازدید از واحد مالی