سخنرانی دکتر Dr.Diren Bulut از ترکیه و Dr.jean-francoisاز فرانسه در مراسم اخذ تندیس نوبل_مدیریت توسط جناب دکترارسلان فتحی پور،مدیرعامل ایران ترانسفودر مرکز همایشهای صداوسیمای کشور

سخنرانی دکتر Dr.Diren Bulut از ترکیه و Dr.jean-francoisاز فرانسه در مراسم اخذ  تندیس نوبل_مدیریت توسط جناب دکترارسلان فتحی پور،مدیرعامل ایران ترانسفودر مرکز همایشهای صداوسیمای کشور
1396/04/20

 

سخنرانی دکتر Dr.Diren Bulut از ترکیه و Dr.jean-francoisاز فرانسه در مراسم اخذ  تندیس نوبل_مدیریت توسط جناب دکترارسلان فتحی پور،مدیرعامل ایران ترانسفودر مرکز همایشهای صداوسیمای کشور