ديدار صميمانه مديريت محترم عامل با پرسنل كارخانه قدرت

ديدار صميمانه مديريت محترم عامل با پرسنل كارخانه قدرت
1396/06/16

 

گزارش تصويري از ديدار صميمانه مديريت محترم عامل با پرسنل كارخانه قدرت