بازدید مديران ارشد شركتهاي توزیع برق تهران از شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

بازدید مديران ارشد شركتهاي توزیع برق تهران از شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان
1396/07/29

 

 

>>گزارش تصويري بازدید مديران ارشد شركتهاي توزیع برق تهران از شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان