هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران

هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران
1396/08/06

 

هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران
۱۳ الی ۱۶ آبان
نمایشگاه بین المللی تهران
سالن خلیج فارس غرفه ۹۳۴
غرفه ۲۰۱۰ فضای باز