بازدید جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو و هیئت های خارجی از غرفه دستاوردهای ایران ترانسفو در 17مین نمایشگاه بین المللی تهران با حضور جناب آقای دکتر فتحی پور مدیر عامل محترم ایران ترانسفو

بازدید جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو  و هیئت های خارجی از غرفه دستاوردهای ایران ترانسفو در 17مین نمایشگاه  بین المللی تهران با حضور جناب آقای دکتر فتحی پور مدیر عامل محترم ایران ترانسفو
1396/08/17

بازدید جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو  و هیئت های خارجی از غرفه دستاوردهای ایران ترانسفو در 17مین نمایشگاه  بین المللی تهران با حضور جناب آقای دکتر فتحی پور مدیر عامل محترم ایران ترانسفو