اهدا لوح و تقدیر نامه توسط جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو به مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور

اهدا لوح و تقدیر نامه توسط  جناب آقای دکتر نوبخت  معاون  محترم رئیس جمهور و رئیس  محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو به مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور
1396/08/17

اهدا لوح و تقدیر نامه توسط  جناب آقای دکتر نوبخت  معاون  محترم رئیس جمهور و رئیس  محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو به مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر ارسلان فتحی پور