تبريك فرارسیدن زاد روز، حضرت عیسی مسیح (ع)

تبريك فرارسیدن زاد روز، حضرت عیسی مسیح (ع)
1396/10/04

فرارسیدن زاد روز مسعود پیامبر بزرگ الهی، حضرت عیسی مسیح (ع)
و یاری گر آخرین منجی و موعود بشر،
حضرت صاحب الزمان (عج)
بر اهالی توحید و ایمان مبارک باد