دیدار و گفت و گو با مدیر عامل برق منطقه ای مازندران

دیدار و گفت و گو با مدیر عامل برق منطقه ای مازندران
1396/10/13

 

روز چهارشنبه مورخ 13 دی ماه ، مدیر عامل محترم برق منطقه ای مازندران جناب آقای مهندس افضلی  به همراه چند تن از مدیران عالیرتبه آن شرکت، با مدیریت محترم عامل جناب آقای دکتر فتحی پور دیدار و از ترانسفورماتورهای در حال ساخت سفارش آن شرکت بازدید نمودند . در این دیدار و گفت و گوی صمیمانه ، ضمن بررسی وضعیت سفارشات این شرکت،  جناب آقای مهندس افضلی از مدیریت محترم عامل جهت دستور مساعدت و همکاری بی شائبه ایران ترانسفو با شرکت برق منطقه ای مازندران تشکروقدردانی نمودند.