Iran Transfo
آگهي مناقصه عمومي 1-98/181 در خصوص خرید انواع مقاطع فولادی

جهت دانلود مدارك بر روي لينك زير كليك نماييد

 

مدارك مناقصه 

آگهی در روز چهارشنبه مورخ 98/11/23در روزنامه اطلاعات چاپ و مهلت دریافت پاسخ پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 98/11/28 می باشد