ترانسفورماتور دو ولتاژه

ترانسفورماتور دو ولتاژه

در برخي موارد نیاز به دو سطح ولتاژ متفاوت در سمت ثانویه ترانسفورماتور می باشد. ايران ترانسفو  تا كنون تعداد قابل توجهي از این محصولات با مشخصات فنی متفاوت را برای مشتريان مختلف طراحی و تولید نموده است .

15MVA, 132/33.20kV

ترانسفورماتور پست سیار دو ولتاژه