ترانسفورماتورهاي موبايل

ترانسفورماتورهاي موبايل

پست موبايل بهترين گزينه براي برق دار كردن اضطراري بارها با توجه به عدم نياز به تاسيس يك پست جديد است كه پس از اتمام عمليات ساخت پست در صورت لزوم مي توان آن را به آساني به محل ديگري جابجا نمود. در مورد برق دار كردن بارهاي موقت نيز اين پست ها مزيت قابل توجهي در بر دارند. ايران ترانسفو طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در پست هاي موبايل قدرت تا ولتاژ 245KV و قدرت 50MVA را به انجام رسانده است. البته محدوديت قدرت و ولتاژ مذكور با توجه به محدوديت هاي تريلر، حمل و نقل و قوانين ترافيكي مطرح مي باشد. 

 

    

20MVA, 132/11.5kV, Dyn 11                                             15MVA, 63/20kV, YNd1

ترانسفورماتور قدرت پست سیار                                           ترانسفورماتور فوق توزیع پست سیار