ترانسفورماتور آزمايشگاهي

ترانسفورماتور آزمايشگاهي

ايران ترانسفو قادر به طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي مخصوص تست مورد نياز از قبيل ترانسفورماتورهاي تست اتصال كوتاه واقعي تجهيزات، ترانسفورماتورهاي مخصوص تست هاي فشار قوي و نيز ترانسفورماتورهاي پيچيده مورد استفاده در آزمايشگاه هاي فشار قوي مي باشد.

 

              

                    750kV                                                                    250kV
یکی از سه ترانسفورماتور تست کاسکاد فشار قوی                  ترانسفورماتور کاسکاد سه مرحله ای تولید شده برای آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران