راكتور سري

راكتور سري

راكتور سري

راكتور سري يا راكتور محدود كننده جريان به منظور محدود كردن جريان اتصال كوتاه خطوط انتقال و توزيع و نيز به عنوان تثبيت كننده قوس جهت بهبود فرايند ذوب در كارخانه هاي بزرگ فولاد سازي بكار مي رود.ايران ترانسفو آمادگي دارد تا نيازهاي مشتريان به انواع راكتورهاي سري را تامين نمايد.