طراحي، تامین تجهیزات و اجرای انواع پست هاي فشارقوی

طراحي، تامین تجهیزات و اجرای انواع پست هاي فشارقوی

شرکت ترانس پست پارس به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه ایران ترانسفو در زمینه طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پست های فشار قوی و خطوط انتقال انژری تا سطح 400kv فعال می باشد. محصولات اصلی شرکت عبارت اند از :

 
پستهاي سيار پست های AIS پست هاي GIS