مواد عايقي

مواد عايقي

شركت عايق هاي الكتريكي پارس به عنوان عضو گروه ايران ترانسفو، يك توليد كننده مطرح بين المللي در زمينه توليد اجزاء سيستم عايقي ترانسفورماتورهاي قدرت، توزيع و خاص از جنس پرس بورد، چوب فشرده و كاغذ عايقي مي باشد. براي توليد قطعات عايقي پرس بورد از روش هاي شكل دهي و پرس مخصوص استفاده مي شود. براي بررسي كيفيت محصول از تست هاي منظم دوره اي مكانيكي، فيزيكي، اپتيكي، مواد و الكتريكي مطابق استانداردهاي IEC  بهره گرفته مي شود.

توليدات ما شامل گروه هاي قطعات ماشين كاري شده، شكل داده شده و قالب ريزي شده بوده و اجزاء ذيل را شامل مي گردد:

-سيلندرها

-رينگ محافظ                        

-تيرك هاي T                         

 -واشرها                                    

 -تيرك هاي چهارگوش 

 -قطعات فرمدار(Angle rings

-رينگ فشارنده 

 -خرطومي ها

 -سري بوبين هاي لايه اي                                       

 -سيلندرهاي عايق

 -حلقه هاي محافظ لبه

 -نوارهاي عايقي

  -بلوك ها

 -نوار پيچي

 -قطعات هدايت روغن                               

 -نوار دندانه اي     

 -حلقه هاي فاصله انداز 

 -حلقه ها و صفحات فشارنده

 -قطعات عايقي ترانسفورماتورهاي توزيع

 -خروجی فشار قوی مدولار(Modular Lead Exit)