قطعات و متعلقات ترانسفورماتور

قطعات و متعلقات ترانسفورماتور

شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو به عنوان عضو گروه ايران ترانسفو توليد كننده متعلقات ذيل جهت استفاده در ترانسفورماتورهاي توزيع روغني مي باشد: