اتو ترانسفورماتور

ترانسفورماتوري كه در آن، قسمتي از سيم پيچي در هر دو مدار اوليه و ثانويه مشترك باشد...

بیشتر

ترانسفورماتور دو ولتاژه

در برخي موارد نیاز به دو سطح ولتاژ متفاوت در سمت ثانویه ترانسفورماتور می باشد

بیشتر

ترانسفورماتورهاي تك فاز و سه فاز

انواع ترانسفورماتورهاي قابل ساخت را بر حسب نياز مي توان بصورت تكفاز يا سه فاز سفارش داد

بیشتر

ترانسفورماتورهاي نيروگاهي

ترانسفورماتور بزرگ نيروگاهی معمولا بطور مستقيم از ..

بیشتر

ترانسفورماتور زمين

وظيفه اصلي ترانسفورماتور زمين ايجاد نقطه نوترال براي سمت با اتصال مثلث ترانسفورماتورهاي اصلي مي باشد.

بیشتر